Новий підхід до діагностики та лікування організму людини в цілому

Ваша можливість бути здоровим

     Приватна Наукова Установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр  «Вікторія» протягом 35 років впроваджує в життя та розвиває нові оригінальні методи діагностики та лікування організму людини, що грунтуються на новітніх знаннях таких напрямків медичної науки як «ВЕГЕТАТИВНА  НЕВРОЛОГІЯ» - паспорт спеціальності № 14.01.38 та  «ЛІМФОЛОГІЯ» - 14.01.39.

 

Victoriya >> Діяльність >> Видавнича робота

Journal of Regenerative Medicine

Обсяг та форматування

Повний обсяг статті, включно з анотаціями трьома мовами (англійською, російською, українською), додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 20-50 тис. знаків (символів та пробілів). 

Обсяг рецензії на книгу має становити 5-10 тис. знаків.

Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Petrenko.doc. Якщо авторів кілька – то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Petrenko_Sydorenko.doc. Разом зі статтею необхідно надсилати довідку про автора. Файл з довідкою називайте аналогічно назві файла зі статею, додаючи Dovidka_ на початку, наприклад,Dovidka_Petrenko.doc. Якщо авторів кілька –Dovidka_Petrenko_Sydorenko.doc.

Рукопис необхідно подавати у форматі, сумісному з Microsoft Word (можливі розширення файлів: .rtf, .doc, .docx). Розмір сторінки А4; книжкова орієнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; інтервал між рядками 1,5.

Назву статті треба набирати звичайним текстом; не допускається набір з використанням опції Caps Lock.

Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса).

Стиль тексту Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.

Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації), формули і таблиці нумеруються.

Ілюстрації таблиці мають не перевищувати розміром зазначених вище розмірів сторінки (А4 мінум по 2 см на поля).

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий.

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.

Не рекомендується користуватись автоматичною нумерацією.

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею. Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Petrenko1.jpg; Petrenko2.jpg; Petrenko3.jpg.

Перед основним текстом статті потрібно вказати такі дані:

 • індекс УДК; 
 • прізвище, ім’я та по-батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання;
 • назву статті;
 • резюме (детальні вимоги – див. далі);
 • 3-5 ключових слів.

 

Вимоги до структури основного тексту статті

Основний текст статті повинен мати цілком визначену структуру. Підрозділі статті, які наведено нижче, повинні бути пронумеровані, виділені у тексті жирним шрифтом і розташовані на окремому рядку як підзаголовки.

1. Вступ (актуальність теми, мета і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.

2. Теоретичне підґрунтя (огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики).

3. Методи дослідження (не загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати).

4. Результати і обговорення (навести основні результати дослідження).

5. Висновки. Обсяг – близько 2000 знаків.

6. Подяки (за потреби).

7. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки слід розміщувати безпосередньо під таблицями. В тексті статті обов’язково мають бути посилання на ці додатки чи таблиці).

8. Список літератури подавати у порядку цитування в тексті. Реквізити джерела для журнальних статей – автор, назва статті, назва журналу, номер журналу, рік видання, номери сторінок. Реквізити джерела для книжок – автор, назва книжки, місто видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Приклади оформлення списку літератури див. нижче.


 

Вимоги до резюме

Резюме українською, російською та англійською (Abstract) мовами

Резюме українською, російською та англійською мовами мають бути ідентичними за змістом.

Обсяг резюме: 200-250 слів (1500-2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).

Резюме має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська або американська англійська, але не суміш обох). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів.

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати: 

 • мету дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done); 
 • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати 3-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою. 

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.


Вимоги до оформлення списку літератури. 

Пристатейний список літератури укладається в порядку цитування джерел у тексті вашої публікації (просимо звернути увагу: не за абеткою, а в порядку цитування).

Для статей, що місять посилання на джерела, опубліковані виключно латиницею (англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного списку літератури (References).

Для статей, що місять посилання на джерела не латиницею (кириличні, арабські, китайські тощо), або комбінують посилання латиницею й іншими шрифтами (напр., частина посилань англійською, а частина – українською), необхідно подавати два варіанти списку літератури: 

 1. Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і латиницею та ін.); 
 2. References (той самий список літератури, але латиницею – правила перекладу і транслітерації див. нижче).

Приклади оформлення списку літератури

Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. / В.В. Різун, Т.В. Скотникова. – К. : Преса України, 2008. – 144 с.

Різун В.В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В.В. Різун // Світ соціальних комунікацій. – Т. 2. – 2011. –С.7–11.

Яхно О.М. Україна в сучасному геополітичному просторі (політико-медійний аспект) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Яхно Олеся Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2006. – 189 с.

Випуск видавничої продукції в Україні в 2013 році (9 місяців) [Електронний ресурс] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/statistika_2013_9_mis.htm#zag_dani. – Назва з екрану. – Дата доступу: 20.12.2013.

References

За основу оформлення списку літератури латиницею взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard reference system).

Нижче дивіться детальні правила оформлення посилань на різні типи джерел.

Посилання на статтю в друкованому журналі

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на статті виглядає так:

Author, A.A. (2013), "Title of article", Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.

Якщо авторів кілька, то перед прізвищем останнього з них, замість коми, ставиться знак & (and):

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), "Title of article", Title of Journal, vol. 11, no. 3, pp. 85-94.

 

Посилання на статтю в електронному журналі

Приклад:

Gilmore, J. (2014), "Translating American Exceptionalism: Comparing Presidential Discourse About the United States at Home and Abroad", International Journal of Communication, vol. 8, available at: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2336/1263 (accessed 05 December 2014).

Передача латиницею посилань на україно- та російськомовні статті

Прізвище автора передається транслітерацією відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27.01.2010 р. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/#lat/passport (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт Паспортний КМУ 2010).

Назва статті перекладається англійською мовою.

Назва журналу передається транслітерацією (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери). Рекомендуємо використовувати стандарт транслітерації, розроблений Термінологічною комісією з природничих наук (ТКПН) Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1994 р., оскільки він має високу зворотність і максимальну сумісність з комп’ютерними кодуваннями (URL-сумісність). Таку транслітерацію можна зробити автоматично на веб-ресурсі: http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn (у випадаючому списку має бути обрано Стандарт ТКПН).

Після назви журналу транслітерацією, треба у квадратних дужках подати назву журналу, перекладену англійською мовою (всі значимі слова назви журналу пишіть з великої літери).

Приклад:

Rizun, V.V. (2011), "Outlines of the methodology of social communication studies", Svit Socialjnykh Komunikacij [World of Social Communications], vol. 2, pp. 7-11.

Посилання на книгу / монографію

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на книжки / монографії виглядає так: 

Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації, через кому – курсивом назва книги / монографії (всі значимі слова назви пишіть з великої літери), через кому – номер видання (якщо перевидавалося кілька разів, і це вже не перше видання), через кому – назва видавництва, через кому – місто видання, через кому – загальна кількість сторінок. Якщо авторів кілька, то перед прізвищем останнього з них замість коми ставиться знак & (and). 

Якщо джерело кириличне, то: 

 • прізвище автора передається транслітерацією за стандартом КМУ 2010 (http://translit.kh.ua/#lat/passport); 
 • назва книжки / монографії перекладається англійською мовою (всі значимі слова назви писати з великої літери); 
 • назва видавництва передається транслітерацією за стандартом ТКПН (http://translit.kh.ua/?iso9#lat/tkpn); 
 • місто видання перекладається англійською мовою. 

Приклад:

Rizun, V.V. & Skotnykova, T.V. (2008), Research Methods in Journalism Studies: a Textbook, 2nd ed., Presa Ukrajiny, Kyiv, 144 p.

 

Посилання на колективну монографію 

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на колективну монографію практично така сама, як у випадку авторської монографії (див. вище), з тією різницею, що на початку посилання, замість прізвища та ініціалів автора, вказуються прізвище та ініціали редактора:

Editor, E.E. (Ed.) (2014), Title of Book, Publisher, City of publication, 503 p.

Приклад:

Perepelytsia, H.M. (Ed.) (2014), Foreign Policy of Ukraine – 2013: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities, Stylos, Kyiv, 352 p.

 

Посилання на розділ у колективній монографії 

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на розділ у колективній монографії виглядає так: 

Author, A.A. (2014), "Title of chapter", in Editor, E.E. (Ed.), Title of Book, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації, через кому – в лапках назва розділу, через кому слово in та прізвище редактора, через кому – ініціали редактора і в дужках скорочення (Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів, через кому – курсивом назва монографії (всі значимі слова назви пишіть з великої літери), через кому – номер видання (якщо є), через кому – назва видавництва, через кому – місто видання, через кому – сторінки розділу.

Приклад:

Mettam, G.R., & Adams, L.B. (2009), "How to prepare an electronic version of your article", in Jones, B.S. & Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304. 

 

Посилання на дисертацію та автореферат 

Cхема оформлення посилання приблизно така, як для книжки/монографії. Із тією відмінністю, що після назви роботи додаються слова PhD diss. (для тексту кандидатської дисертації), D.Sc. diss. (для тексту докторської дисертації), Abstract of the PhD diss. (для автореферату кандидатської дисертації), Abstract of the D.Sc. diss. (для автореферату докторської дисертації). Після цього у дужках скорочено називається сфера науки, з якої захищено дисертацію. Потім вказується назва закладу, де вона захищалася, через кому – назва міста (якщо не є очевидним із назви навчального закладу), потім – кількість сторінок.

Приклади:

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 189 p.

Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 20 p.

 

Посилання на матеріали конференції 

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали конференції виглядає так: 

Author, A.A. (2014), "Title of proceedings", in Editor E.E. (Ed.), Title of Conference, Place of Conference, Date of Conference, Publisher, City of publication, pp.89-91.

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації матеріалів, через кому – в лапках назва виступу чи тез, через кому слово in та прізвище редактора, через кому – ініціали редактора і в дужках скорочення (Ed.) або (Eds.) для кількох редакторів (якщо є), через кому – курсивом повна назва конференції, через кому – курсивом місце проведення конференції, через кому – курсивом дата проведення конференції, через кому – видавництво (якщо є), через кому – місце публікації матеріалів, через кому – сторінки публікації.

Приклад:

Khylko, M.M. (2014), "Modern social and communication technologies: international experience and Ukrainian prospects", in Rizun, V.V. (Ed.), Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference "Criteria of Diagnostic and Methods of Estimation of the Media Impact", Institute of Journalism, Kyiv, 10 April 2014, Kyiv, pp. 89-91.

 

Посилання на матеріали з інтернету 

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали з інтернету виглядає так: 

Author, A.A. (2014), "Title of article", available at: url (accessed date).

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), потім у дужках – рік публікації, через кому – слова available at: та веб-адреса посилання, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до публікації.

Приклад:

Seddon, M. (2014), "Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America", available at: www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america (accessed 03 June 2014).

 

Посилання на матеріали з інтернету, автор яких не вказаний

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали без автора виглядає так: 

Title of edition (2014), "Title of article", available at: url (accessed date).

Приклад:

BBC NEWS (2014), "Ukraine profile", available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 (accessed 09 December 2014).

 

Посилання на закони, резолюції, рішення і под.

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на закони, резолюції, рішення і под. документи виглядає так: 

Organization name (2014), Title of document, Publisher, City of publication, 593 p.

Спочатку вказується назва органу чи організації – автора документу, потім у дужках – рік публікації, через кому – курсивом назва документу, через кому – дата документу (якщо є), через кому – назва видавництва (якщо є), через кому – місто видання (якщо є), через кому – кількість сторінок (якщо є). Якщо документ доступний онлайн – через кому додаються слова available at: та веб-адреса, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до документу.

Приклад:

Council of the European Union (2014), Council conclusions on Ukraine, 20 October 2014, Luxembourg, available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf (accessed 05 December 2014).


Шаблон розміщення матеріалів у статті

 

індекс УДК; 

прізвище, ім’я та по-батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання українською мовою;

назва статті українською мовою;

резюме українською мовою з 3-5 ключовими словами

текст статті

Список літератури

 

 

прізвище, ім’я та по-батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання російською мовою;

назва статті російською мовою;

резюме російською мовою з 3-5 ключовими словами

 

 

прізвище, ім’я та по-батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання англійською мовою;

назва статті англійською мовою;

ре&